Regulamin sklepu

§ 1

 

 1. Regulamin ustala zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Sprzedawcy.
 2. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

§ 2

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca - podmiot gospodarczy BDG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Tarnowie, ul. Krakowska 105, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy  pod numerem KRS 0000188309, posiadający NIP: 873-000-52-38, prowadzący sprzedaż towarów lub świadczący usługi w Sklepie.
 2. Klient - zarejestrowany Użytkownik, zawierający umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie usług w Sklepie.
 3. Sklep - zbiór narzędzi informatycznych i stron internetowych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę, umożliwiający Klientom zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: bdg.eparts.pl.
 4. Umowa sprzedaży - umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest sprzedaż produktów na rzecz Klienta.
 5. Umowa o świadczenie usług - umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu, której przedmiotem jest świadczenie usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 6. Umowa - umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług.
 7. Materiały - informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. oznaczenia producentów towarów, nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.
 8. Użytkownik  –  osoba  korzystająca  ze Sklepu w sieci Internet, nabywająca lub zamierzająca nabyć towary lub usługi oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na swoją rzecz lub na rzecz reprezentowanego podmiotu.
 9. Cena – należność brutto (z należnym podatkiem VAT) za towar/usługę. 
 10. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

 

§ 3

 

 1.  Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w paragrafie 4, w punkcie 4.
 3. Klient może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta  nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w § 4 p. 2 i 3 oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Dane podawane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

§ 4

 

 1. Umowę mogą zawierać jedynie Klienci  zarejestrowani w Sklepie.
 2. Rejestracja w Sklepie jest możliwa wyłącznie w przypadku Klienta posiadającego konto w Sklepie i wymaga spełnienia następujących warunków:
  • zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta, z wykorzystaniem formularza  dostępnego na stronie internetowej Sklepu,
  • akceptacji Regulaminu.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, rejestracji  w Sklepie, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z rejestracją, do zaciągania zobowiązań oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia przez Klienta jego danych, w tym  aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji w Sklepie, Klient powinien je zaktualizować przed kolejną sprzedażą, kontaktując się z Sprzedawcą i informując go o tym fakcie.
 6. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Klienta, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu, związanych z zawieranymi Umowami.

 

§ 5

 

 1. Klient ma możliwość składania zamówień w Sklepie przez  24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po zatwierdzeniu wyboru towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia określa:
  • Adres dostawy,
  • Sposób dostawy,
  • Sposób dokonania płatności za towar/usługę oraz dostawę.
 4. Klient określa adres dostawy poprzez wypełnienie formularza, o którym mowa w § 4 p. 2a niniejszego Regulaminu. Zamówiony towar/usługa będzie dostarczona pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
 5. Informacje znajdujące się na  stronach internetowych sklepu bdg.eparts.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą formularzy zamieszczonych na tych stronach, składa ofertę zakupu określonych produktów na warunkach podanych w ich opisie.
 6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informacje o potwierdzeniu zgłoszenia zmówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany podczas rejestracji w Sklepie.
 7. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu) oraz czy jest w stanie zrealizować zamówienie. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w przypadku gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia, poinformuje o tym Klienta.
 8. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Sprzedawca weryfikuje możliwość jego zrealizowania. O rozpoczęciu procesu realizacji zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta drogą mailową, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Klienta o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

 

§ 6

 

 1. Zapłata za nabyte w Sklepie przez Klienta towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywana jest za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranej przez Klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

§ 7

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek kwota została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).
 5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Klienta - np. podanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Klientowi, w miarę możliwości, odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Klientowi towaru.

§ 8

 

 1. Dane osobowe Klientów będących osobami  fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne z tym, że dane wskazane w formularzu zamówienia są danymi niezbędnymi do zawarcia umów drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma rawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów, są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych

 

§ 9

 

 1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące przedmiotu umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty email lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Sprzedawca może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Klienta dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Klientem.
 4. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient  zostanie poinformowany  pocztą elektroniczną bądź pocztą tradycyjną.

 

§ 10

 

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru, a gdy Umowa dotyczyła usługi - w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Klient.
 3. W przypadku dokonanej przez Klienta przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
 4. Odstąpienie od Umowy przez Klienta będącego konsumentem nie jest możliwe:
  • gdy świadczenie usługi rozpoczęto - za zgodą Klienta - przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w punkcie 1,
  • po usunięciu przez Klienta oryginalnego opakowania towaru zawierającego nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych,
  • w przypadku zakupu usług, których cena lub wynagrodzenie jest wyłącznie uzależnione od ruchu cen na rynku finansowym,
  • w przypadku zakupu towarów lub usług o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • w przypadku zakupu towarów lub usług, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 5. Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

 

§ 11

 

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy oraz za wynikające z tego konsekwencje.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by  w/w prace   odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 12

 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie  nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014-02-20.